LEGO  STRUCTURE


  장난감  레고  같이  미리  제작된  블록을  조립하여  완성하는  방식의  정밀하고  빠른  교량  구조  

LEGD설치조감도.png
프리팹  교량  바닥판
FULL_VIEW.png
LEGO - EXchange
노후 교량  바닥판  급속교체
KakaoTalk_20220923_092722935_05.jpg
LEGO - Arch
프리팹  지중 아치
TOP_VIEW_VER.2_.png
LEGO - Rahmen
합성형  라멘
PERSPECTIVE_VIEW.png
LEGO - C  girder
강합성  거더
PC_방호벽.png
LEGO - Barrier
프리팹  교량  방호벽
LEGO-Equipment.png
LEGO - Equipment
레고  스트럭쳐  장비
템플릿_이미지.png
SMART LEGO
 스마트  레고  시스템